Návrh bodů k jednání s MMR ve věci změny ZVD

uveřejněno dne 14.3.2014

S odkazem na schůzku konanou dne 11.3.204 na MMR jsme za ČAD předali okruh témat, která považujeme za vhodné řešit v souvislosti s novelou zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky č. 18/2013 Sb.

Za Českou asociaci dražebníků jsme navrhli podáním k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k diskusi týkající se změny v zákonu č. 26/2000 Sb. zejména k následující okruhy:

-         Vhodnější řešení střetu dražeb vers. insolvence a exekuce,

  -         usnesení o nařízení soudního prodeje zástavy je dostatečný titul pro ND,

  -         úprava odměny a nákladů dražebníka v souvislosti s prodejem majetku v insolvencích,

  -         DD lze konat na návrh zástavního věřitele,

  -         pro konání ND postačí titul proti obligačnímu dlužníkovi,

  -         zvýšení součinnosti exekutorů,

  -         na místo podání žaloby na nepřípustnost prodeje zástavy řešit předběžným opatřením (usnesení soudu na místo podání žaloby),

  -         širší možnost pozastavení dražby namísto upuštění,

  -         výslovné ustanovení pro katastrální řízení,

  -         zpřesnění některých podmínek pro upuštění od dražby,

  -         možnost vydat dodatek k DV (např. v případě chyb v psaní nebo změny v osobě navrhovatele či dlužníka),

  -         zavedení účinků spojených se zahájením dražebního procesu (stavení promlčecích lhůt pro věřitele apod.),

  -         umožnit změny v osobě dražebního věřitele nebo dlužníka (obligačního či zástavního) v době po vydání dražebního titulu,

  -         upravit lhůty splatnosti ceny dosažené vydražením,

  -         doplnit možnost zasílání do datové schránky,

  -         možnost podepisovat všechny listiny zaručeným elektronickým podpisem,

  -         Inzerát v periodickém tisku (§12) nahradit inzercí na webu,

  -         Možnost přihlášení a plnění dalších pohledávek z výtěžku dražby,

  -         zvážit  úpravu – postavení dražebníka jako orgánu veřejné moci – zejména co se týče nakládání s RČ apod.

 

Jednáním s MMR za ČAD byl pověřen Radim Hasman

 

Zpět

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika