Etický kodex České asociace dražebníků

1. Předmět a cíl etického kodexu

1.1. Tento etický kodex (dále jen kodex) určuje základní práva a povinnosti člena České asociace dražebníků (dále jen ČAD) při výkonu a v souvislosti s výkonem dobrovolné a nedobrovolné dražby.

1.2. S odkazem na dodržování povinností stanovených v kodexu dává tento kodex zároveň právo členovi ČAD odvolávat se veřejně na členství v ČAD a na obsah kodexu.

1.3. Tento kodex se vztahuje na přípravu a realizaci dobrovolné a nedobrovolné dražby a dále činnosti s tímto výkonem související.

2. Povinnosti člena ČAD

2.1. Člen ČAD je vázaný obecně závaznými právními předpisy a požadavky objednavatele dražby.

2.2. Člen ČAD je povinen chránit práva a oprávněné zájmy účastníků dražby, jednat čestně a svědomitě, využívat dostupné metody a formy vzdělávání a uplatňovat nejnovější formy a poznatky, které podle svého vlastního přesvědčení pokládá za užitečné.

2.3. Člen ČAD je povinen ve smyslu příslušných právních norem zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v rámci přípravy, výkonu a v souvislosti s výkonem dražby, pokud by jejich zveřejněním mohla vzniknout újma na právech či oprávněných zájmech účastníků dražby.

2.4. Člen ČAD odmítne přípravu či samotnou realizaci dražby pokud by požadavky
objednavatele byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, tímto kodexem, nebo oprávněnými zájmy účastníků dražby.

2.5. Člen ČAD je povinen postupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno ČAD a své závazky související s dražbou musí plnit čestně a s odbornou péčí.

2.6. Člen ČAD pečlivě posuzuje otázku střetu zájmů.

3. Práva člena ČAD

3.1. Člen ČAD má právo odmítnout přípravu a realizaci dobrovolné a nedobrovolné dražby movitého či nemovitého majetku pokud:

3.2. jeho pracovní kapacita mu neumožňuje zodpovědně zabezpečit přípravu a výkon dražby dočasné zdravotní potíže či jiné vážné důvody mu brání odpovědně plnit požadavky objednavatele

3.3. Člen ČAD má právo obracet se na orgány ČAD s náměty a žádostmi o pomoc v souladu s cíly činnosti ČAD a jejími stanovami.

3.4. Člen ČAD má právo vykonávat úkony související s dražbou s využitím spolupráce jiných subjektů, členů či nečlenů ČAD

3.5. Člen ČAD má právo účastnit se sympozií, konferencí a všech společných akcí k výměně zkušeností, organizovaných ČAD.