KÁRNÝ ŘÁD České asociace dražebníků

Preambule

Kárný řád byl přijat v souladu se zněním Stanov Česká asociace dražebníků ze dne 4.12. 2002 (dále jen ČAD), a to dle čl. 6 Stanov ČAD. Konstatuje se, že ČAD je dobrovolné sdružení, proto Kárný řád ČAD je rámcovým předpisem v tom smyslu, že vztahy, postupy či formální náležitosti tímto předpisem neupravené se řídí operativními rozhodnutími kompetentního orgánu, tj. předsedy kárné komise ČAD (při podávání kárné žaloby), předsedy ČAD (při podávání kárné žaloby a po podání kárné žaloby, avšak před ustavením kárného senátu), předsedy kárného senátu, resp. předsedy ČAD v odvolacím řízení (dal bych pryč). Orgány činné v kárném řízení se při vedení kárného řízení řídí zásadou nezávislosti, objektivity, jednoduchosti a hospodárnosti.

I.

Podnět kárného řízení

Podnětem kárného řízení je písemné oznámení (stížnost) kterékoliv konkrétní právnické nebo fyzické osoby o určitém jednání člena ČAD.

II.

Kárné provinění

Kárným proviněním je závažné nebo opakované porušení povinností člena ČAD. Povinnosti jsou stanoveny v zákonech týkajících se provádění veřejných dražeb a zákonech souvisejících, stavovských předpisech, zejména pak ve Stanovách ČAD a Etickém kodexu ČAD. O opakované porušení jde,, dojde-li k němu před uplynutím jednoho roku od prvního, resp. posledního porušení.

III.

Kárná žaloba

1. Dojde-li kárná komise k závěru, že se člen ČAD dopustil kárného provinění, podá jménem předsedy kárné komise kárnou žalobu. V kárné žalobě označí skutek, v němž je provinění spatřováno, povinnost dle stavovského předpisu, která měla být porušena a stručné a jasné odůvodnění.

2. Kárnou žalobu je možno podat do šesti měsíců od doručení písemného oznámení orgánům ČAD (bod I.), nejpozději však do jednoho roku ode dne spáchání údajného provinění, jinak trestnost provinění zaniká.

3. Kárná žaloba se zasílá (odevzdá) k rukám předsedy ČAD.

IV.

Jednání před kárným senátem

1. Předseda ČAD ustanoví kárný senát (viz Stanovy ČAD) a předá předsedovi kárného senátu stížnostní spis.

2. Předseda kárného senátu vyzve „ kárně žalovaného“, aby se ke kárné žalobě vyjádřil a případně označil důkazy na svou obhajobu.

3. Předseda kárného senátu nařídí jednání tak, aby měl „kárně žalovaný“ jednak čas v přiměřené lhůtě stanovené v kárné žalobě se k věci se vyjádřit (bod 1.), a jednak tak, aby měl před vlastním jednáním alespoň 5 pracovních dnů na přípravu.

4. Jednání je pro členy ČAD veřejné. Oznámení o jednání se doručuje kárnému žalobci a kárně žalovanému (účastníci řízení).

5. Jestliže se „kárně žalovanému“ nepodařilo obsílku k jednání opakovaně doručit nebo se „kárně žalovaný“ k jednání nedostavil, jedná kárný senát v jeho nepřítomnosti. Odročit jednání lze z důvodu nepřítomnosti „kárně žalovaného“ pouze vyjímečně při závažné omluvě.

6. Kárný senát rozhodne o slyšení účastníků a provedení dokazování dle vlastního uvážení. Rozhodnutí vyhlásí předseda kárného senátu se stručným odůvodněním. O jednání se pořizuje zápis, o tajném hlasování kárného senátu se vyhotoví protokol, rozhodnutí vypracuje předseda kárného senátu písemně. Pro obsah kárného rozhodnutí platí přiměřeně úprava obsahu kárné žaloby (bod III.1.). Kárné rozhodnutí se odůvodňuje a s příslušným poučením o možnosti či nemožnosti odvolání se účastníku doručí. Pokud členovi ČAD doručit nelze, rozhodnutí se uloží v dokumentech kárné komise ČAD s účinky doručení.

7. Členové ČAD mají právo odepřít výpověď, jsou-li v přímém příbuzenství ke „kárně žalovanému“, jestliže je tento fyzickou osobou.

V.

Kárné tresty a opravné prostředky

1. Kárný senát může za kárné provinění uložit tyto kárné tresty:
a) napomenutí s určením obsahu a formy,
b) pokutu do výše 5000 Kč,
c) přerušení členství v ČAD až na tři roky,
d) vyloučení člena z ČAD.

Jestliže člen ČAD, kterému byla prokázáno obvinění nepřijme kárný trest, pak jeho jméno a obsah obvinění bude zveřejněn na webu ČAD na Internetu.

Právo odvolání má pouze „kárně žalovaný“, a to jedině tenkrát, byl-li uložen kárný trest přerušení členství v ČAD nebo kárný trest vyloučení z ČAD (čl. V. bod 1., písm. c/ a d/). Odvolání lze podat k rukám předsedy kárného senátu do 15 dnů po doručení písemného rozhodnutí. Ten stížnostní spis včetně odvolání neodkladně postoupí odvolacímu orgánu – představenstvu ČAD, tj. k rukám předsedy představenstva ČAD.

VI.

Zastavení kárného řízení

Kárný senát řízení rozhodnutím zastaví, byla-li žaloba podána opožděně nebo kárně žalovaný přestal být členem ČAD.

VII.

Přerušení kárného řízení

Předseda kárného senátu nebo v odvolacím řízení předseda ČAD řízení přeruší, jestliže v téže věci probíhá jiné řízení před jiným orgánem, a to podle obecně právní úpravy. Jakmile je to možné či vhodné, v řízení pokračuje.

VIII.

Rozhodnutí v odvolacím řízení

1. Představenstvo ČAD rozhoduje v neveřejném zasedání. Má však právo doplnit výsledky dokazování listinami, zprávami, či slyšením svědků. Rozhodnutí rady ČAD je v rámci ČAD konečné. Nabývá
účinnosti doručením. Pro doručení rozhodnutí platí ustanovení bodu IV.5. in fine.

2. Napadené kárné rozhodnutí kárného senátu může představenstvo ČAD buď potvrdit nebo změnit ve výroku o vině a kárném trestu, resp. v jednom z nich. Věc se zásadně nevrací orgánu 1. stupně.

IX.

ARCHIVACE STÍŽNOSTNÍCH SPISŮ
Stížnostní spisy se po právní moci rozhodnutí, kterou vyznačuje buď předseda kárného senátu nebo předseda představenstva ČAD na originálu rozhodnutí o věci samé, předávají předsedovi kárné komise. Ten spisy archivuje po dobu 5 let. Spisy zakládá podle spisových značek, které udělí po podání kárné žaloby.

X.

Náklady řízení

Mezi náklady řízení patří hotové výdaje účastníků kárného řízení a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců, náklady důkazů a znaleckých posudků.

1. Člen ČAD je povinen v případě odsuzujícího kárného rozhodnutí uhradit ČAD na náklady paušální částku. Výše částky, dle odstavce 1., je stanovena v kárném rozhodnutí. Tato částka je příjmem ČAD.

2. Člen ČAD, v případě zprošťujícího rozhodnutí, nemá nárok vůči ČAD na náhradu jakýchkoliv nákladů, které vynaložil v souvislosti s kárným řízením.

XI.

Soudní ochrana

Právo na soudní ochranu není tímto stavovským předpisem jakkoliv dotčeno.

Tento Kárný řád ČAD byl přijat na Sněmu České asociace dražebníků v Praze dne 4.12.2002