Stanovy České asociace dražebníků (dále jen Stanovy)

Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 10.1.2000, č.reg.: VS/1-1/42 423/00-R.1

Článek I.
Název a sídlo asociace

1. Úplný název: Česká asociace dražebníků z.s.
2. Zkrácený název: ČAD (dále jen asociace)
3. Sídlo: Praha
4. IČ: 70103411, reg. MV ČR dne 10. 1. 2000, č.j. VS/1- 1/42423/00R

Článek II.
Postavení asociace

1. Asociace je právnickou osobou založenou dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 89/2012 Sb., § 214 a následujících Občanského zákoníku.
2. Asociace je živnostenským společenstvem ve smyslu zákona č. 455/91 Sb.,§ 69, ve znění pozdějších změn a doplňků jako dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující zejména podnikatelské subjekty vykonávající živnost dražebníka a fyzické osoby provádějící činnost licitátora, ve smyslu příslušných ustanovení tohoto zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souvztažnosti na právní normy s touto činností související, a to základě jejich společných zájmů.
3. Dokladem o členství je členský list vydaný představenstvem asociace, a to po zaplacení členského příspěvku ve stanovené výši a v určeném termínu.
4. Asociace je založená na dobu neurčitou.
5. Asociace je právnickou osobou podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve smyslu pozdějších změn a doplňků, na kterou se vztahuje § 18, odst. 3.

Článek III.
Cíl činnosti asociace

1. Zastupovat a hájit zájmy svých členů.
2. Spolupracovat se státními a samosprávnými orgány a organizacemi, rovněž tak profesními organizacemi či společenstvy v oboru své působnosti, stejně jako navazovat mezinárodní kontakty s asociacemi obdobného zaměření.
3. Vzájemná pomoc členů asociace při výkonu jejich činnosti
4.Poskytování konzultací, pořádání seminářů, školení, sympozií, konferencí a společných akcí při vzájemné výměně zkušeností.
5. Napomáhání rozvoji nových poznatků a zvyšování odborné úrovně svých členů.¨
6. Provádět kontrolu provádění dražeb členy ČAD, upozorňovat je na nedostatky a při porušení zákona předávat poznatky státnímu dozoru a postupovat dle Kárného řádu.
7. Spolupracovat se státním dozorem v oblasti veřejných dražeb.
8. Spolupodílet se na tvorbě právních norem souvisejících s výkonem činnosti asociace a v této činnosti úzce spolupracovat se státním dozorem a jinými profesními skupinami či organizacemi.
9.Provádět certifikaci odborné a profesionální úrovně svých členů a ostatních dražebníků.
10. Zajišťovat dodatečné informace o předmětu dražby, ve spolupráci s prezentacemi dražebních vyhlášek na Centrální adrese.
11. Podílet se na vydávání tiskových a dalších materiálů týkajících se informací o dražbách v ČR.

Článek IV.
Členství v asociaci

1. Členem asociace mohou být:
a) Fyzické a právnické osoby, které jsou oprávněny vykonávat živnosti nebo činnosti specifikované v Čl. II., odst. 2. těchto stanov.
b) Fyzické a právnické osoby vykonávající některou z forem činností souvisejících s provozováním výše uvedených živností a souhlasí s těmito stanovami.
c) Právnické osoby, jako kolektivní člen, které mají charakter regionálního profesního společenstva dražebníků a které se písemnou formou přihlásí k těmto stanovám.
d) O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky a za podmínek uvedených v odstavci 1. tohoto ustanovení představenstvo asociace.

2. Členství v asociaci vzniká:
a) dnem přijetí za člena, s účinností zaplacením stanoveného příspěvku a vydáním potvrzení o členství předsedou představenstva či jím pověřeným členem představenstva. Pro členy přijaté po 1. červenci běžného roku činí roční příspěvek na daný rok polovinu běžného ročního příspěvku.

3. Členství zaniká:
a) Vystoupením člena na základě písemného oznámení.
b) Ztrátou podmínek uvedených v odstavci 4. Písm. a) tohoto ustanovení, pokud o zániku členství rozhodne představenstvo asociace.
c) Úmrtím člena.
d) Nezaplacením stanoveného příspěvku v termínu určeném představenstvem.
e) Vyloučením v případě závažného porušení zákona, stanov, poškození jména asociace, jejího člena či porušení etického kodexu asociace, který tvoří přílohu těchto stanov, přičemž se postupuje dle Kárného řádu asociace.

4. Z rozhodnutí sněmu mohou být jmenováni čestní členové asociace z řad fyzických osob, kteří se výjimečným způsobem zasloužili o naplňování cílů asociace.

5. Kromě výše vyjmenovaných orgánů může představenstvo asociace vytvořit další čestné funkce.

Článek V.
Práva a povinnosti členů asociace

1. Člen má právo zejména:
a) Podílet se na činnosti asociace.
b) Volit do orgánů asociace.
c) Být volen do orgánů asociace, pokud je členem asociace alespoň jeden rok.
d) Obracet se na orgány asociace se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o stavu jejich vyřízení.
e) Být průběžně informován o činnosti asociace.
f) Využívat síť služeb asociace.

2. Povinnosti členů Asociace:
a) Dodržovat stanovy asociace a další řády orgánů asociace, pokud jsou těmito orgány přijaty.
b) Platit řádně a včas členské příspěvky a zúčastňovat se sněmu.
c) Aktivně se podílet na plnění cílů sociace.
d) Nepoškozovat zájmy asociace a jejích členů a dbát na naplnění etického kodexu asociace.
e) U kolektivních členů se všechna práva a povinnosti přiměřeně týkají rovněž každého jednotlivého člena, nestanoví-li stanovy jinak.

Článek VI.
Orgány asociace

Orgánem asociace je:

1. Sněm asociace:
a) Je nejvyšším orgánem asociace a tvoří ho všichni členové asociace.
b) Sněm svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolává sněm vždy, požádá-li o jeho svolání alespoň jedna třetina členů asociace.

Sněm asociace zejména:
a) Rozhoduje o změnách stanov, etického kodexu a kárného řádu.
b) Schvaluje činnost asociace pro příslušné období a výroční zprávu asociace.
c) Schvaluje rozpočet asociace a roční účetní závěrku hospodaření.
d) Volí a odvolává členy představenstva, revizní komise, kárné komise, popř. jiné osoby určené těmito stanovami či závaznými směrnicemi asociace.
e) Rozhoduje o čestném členství člena asociace.
f) Rozhoduje o zrušení asociace.
g) Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů asociace je rovné. O zrušení asociace rozhoduje sněm dvoutřetinovou většinou všech členů. O ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Bližší specifikaci může upravit jednací řád.
h) V případě, že sněm není usnášeníschopný, svolává představenstvo do 1 měsíce od data konání tohoto sněmu nový sněm, který je usnášeníschopný, bez ohledu na počet přítomných či zastoupených členů Asociace zřizuje pro svoji činnost další poradní a odborné rady, komise a sekce, a to na základě rozhodnutí a schválení sněmu na návrh představenstva.

2. Představenstvo:
a) je výkonným orgánem asociace v době mezi sněmy a odpovídá mu za svou činnost.
b) Představenstvo má nejméně tři členy a je voleno na dobu 3 let.
c) Představenstvo svolává předseda představenstva nebo místopředseda nejméně dvakrát ročně.
Představenstvo zejména:
a) Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
b) Svolává sněm asociace a připravuje pro ně podklady.
c) Rozhoduje o přijetí za člena asociace.
d) Koordinuje činnost asociace.
e) Zastupuje asociaci.
f) K zajištění činnosti asociace může představenstvo zřídit kancelář asociace a jmenovat jejího výkonného ředitele.
g) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Kontrolní komise:
a) Je kontrolním orgánem asociace a má nejméně tři členy, kteří jsou voleni na dobu dvou let. Za svou činnost odpovídá sněmu.
b) Vykonává dohled nad hospodařením asociace a upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně. O výsledcích své činnosti podává zprávu sněmu asociace.

4. Kárná komise:
a) Je kárným orgánem asociace
b) Má až tři členy, kteří jsou voleni na dobu dvou let.
c) Za svou činnost odpovídá sněmu.
d) Kárná komise vykonává dohled nad dodržováním stanov a etického kodexu asociace.
e) Postupuje přitom dle kárného rádu, který schvaluje sněm.

Kromě výše vyjmenovaných orgánů, může představenstvo asociace vytvořit sekce, popř. další čestné funkce, kde jsou kandidáti schváleni sněmem na návrh představenstva.

Článek VII.
Hospodaření asociace

1. Náklady na činnost asociace jsou hrazeny z členských příspěvků. Dalšími zdroji mohou být dotace, dary a jiné příjmy.
2. Jiné podnikatelské příjmy jsou příjmy, které nejsou výdělečnou činností. Jedná se o omezenou, nahodilou a jednorázovou podnikatelskou činnost dle § 3, § 4, a také při splnění podmínek § 6 a 7 zákona č. 455/1991 Sb o živnostenském podnikání a to pouze do výše a na pokrytí svých provozních nákladů
3. Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem o dani z příjmu č. 586/92 Sb.
4. Na každý rok je sestaven rozpočet, který schvaluje sněm asociace a který vychází především z členských příspěvků členů asociace a nákladů nutně vynaložených na provoz asociace.

Článek VII.
Zastupování asociace

1. Jménem asociace je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně.
2. Právo podepisovat se jménem asociace má předseda nebo místopředseda asociace, a to každý z nich samostatně.
3. Rozsah podpisového práva výkonného ředitele stanoví představenstvo asociace.
4. K provádění finančních operací či zavazování asociace do výše 30 000,- Kč jsou oprávněni předseda a místopředseda samostatně. Nad tuto částku je pak třeba vždy písemného souhlasu předsedy a místopředsedy.

Článek IX.
Kancelář představenstva asociace

1. K zabezpečení činnosti asociace může představenstvo zřídit kancelář.
2. Kancelář řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje a odvolává představenstvo na doporučení předsedy představenstva.
3. Početní obsazení kanceláře, organizační strukturu kanceláře a její obsazení schvaluje představenstvo asociace.
4. Výkonný ředitel je odpověden ze své činnosti představenstvu.

Článek X.
Zánik asociace

1. Asociace zanikne dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a to:
a) Z rozhodnutí soudu
b) Zrušením asociace likvidací
c) Rozdělením nebo sloučením s jiným spolkem.
d) O zrušení, rozdělení nebo sloučení rozhoduje sněm asociace veřejným hlasováním dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Asociace zanikne výmazem z Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Tyto stanovy byly přijaty sněmem České asociace dražebníků v Praze dne 6.3.2014