STANOVISKO PRESIDENTA ČAD K XVIII. SNĚMU ČAD

Na XVIII. sněmu konaném dne 3.3.2014 byli jako členové představenstva zvoleni Ing. Radim Hasman, JUDr. Miloslav Oliva a Václav Török… 

Vážení dražebníci,

Česká asociace dražebníků ČR (ČAD) si dovoluje informovat členy ČAD, dražební i odbornou veřejnost, že na XVIII. sněmu České asociace dražebníků konaném dne 3.3.2014 byli jako členové představenstva zvoleni Ing. Radim Hasman (společnost EURODRAŽBY.CZ a.s.), JUDr. Miloslav Oliva (společnost VABERG spol. s r.o.) a Václav Török (společnost Královská dražební a. s.), předsedou Revizní komise byl zvolen Mgr. Petr Pavlíček (společnost Gaudens s.r.o.). JUDr. Miloslav Oliva pak byl na schůzi nově zvoleného představenstva zvolen předsedou představenstva a Ing. Radim Hasman místopředsedou představenstva. 

ČAD jako profesní společenstvo dražebníků vstupuje do dalšího období své existence, ve kterém se bude i nadále aktivně angažovat k prosazení svých návrhů směřujících k novelizaci zákona o veřejných dražbách a k němu prováděcích předpisů tak, aby výkon tzv. „kamenných“ a elektronických dražeb, šel ruku v ruce, byl přístupný a srozumitelný pro širokou dražebnickou obec a elektronická dražba se stala další, účinnou a efektivní formou zpeněžení.

V poslední době se vede v odborných kruzích dražebníků častá diskuse, zda klasické dražby, jak my říkáme „kamenné“, ustojí svou existenci ve stálé sílící konkurenci elektronických dražeb, které jsou mnohými jejich organizátory a propagátory prezentovány jako jediné schopné zachovat si svou životaschopnost, v dnešním, stále sílícím trendu snižování nákladů na výkon dražby navrhovateli dražby, zejména pak za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, kdy zákonem stanovená výše nákladů dražebníka často nepokryje faktické náklady dražby z insolvencí a dražebník je nucen je dotovat ze své odměny, dále pak pletich při kamenných dražbách, které mají sice sestupnou tendenci, ale stále se sporadicky objevují.

Někteří zastánci elektronických dražeb argumentují tím, že by bylo třeba podmínky výkonu elektronických dražeb ztížit, dražebníkem těchto dražeb by měla být osoba se zvláštním povolením, koncesí, aby byla zachována profesionalita a bezchybnost výkonu těchto dražeb. Tato tvrzení jsou pochopitelná, uvědomíme-li si, že stávající organizátoři elektronických dražeb doposud vložili do svých projektů nemalé finanční prostředky, navíc museli splnit podmínky výkonu pro nedobrovolné dražby, které byly dle mého mínění již dříve nesmyslně nastaveny, aby se dnes ukázalo, že toto rozhodnutí bylo chybné, zejména pak ve světle výkonu prováděných „elektronických aukcí“, které jsou dnes různými podnikatelskými subjekty, zcela bez omezení, prováděny. Tento stav je již naštěstí napravován.

K prezentaci dražeb je jako úřední deska využívána Centrální adresa (www.centralniadresa.cz) provozovaná Českou poštou, s.p., která za dobu své existence dostatečně prokázala svou potřebnost a to přesto, že náklady spojené s prezentací dražeb na centrální adrese se stále zvyšují, bez potřebné protihodnoty, což je dražebníky často kritizováno a některé povinné údaje zveřejňované dražebníky jsou vyžadovány duplicitně. I přesto, dle mého názoru, dnes Centrální adresa disponuje dostatečným potenciálem ke zvládnutí i evidence elektronických dražeb, čímž by se zachovala tolik potřebná průhlednost dražeb a jedné evidence pro případnou budoucí kontrolu a analytiku a nemusely se vytvářet jakési autorizační místa, stvrzujících relevantnost předávaných informací k výkonu elektronických dražeb, jak je některými zastánci elektronických dražeb stále prosazováno. Bylo by zachováno jedno, dnes obecně známé, centrální místo, kde by se evidence výkonu dražeb centralizovala a potencionální zájemci by nebyli v této problematice dezorientováni, jak jsme tomu často svědky dnes, kdy se draží v různých režimech a dražby se prezentují na různých místech.

Česká asociace dražebníků již před časem prezentovala a popularizovala, v rámci tehdy připravované novelizace zákona o veřejných dražbách, systém elektronických formulářů, ve kterých měly být prezentovány nutné údaje, vyžadované zákonem o veřejných dražbách, jejichž prostřednictvím by se eliminovaly chyby dražebníků při zpracování dokumentů k dražbám a které by byly autorizovány odborem veřejných dražeb MMR. Smyslem tohoto návrhu v rámci připravované novely o veřejných dražbách bylo zautomatizovat proces dražeb a písemnosti k dražbám tak připravit k procesu elektronizace, který byl připravován dnes již zaniklým Ministerstvem informatiky. Tato iniciativa však vyšla a je stále bez odezvy ze strany odpovědných míst, přestože byla dražebníky a i odbornou veřejností podporována a navrhované formuláře byly předány cestou odboru veřejných dražeb MMR k veřejné diskusi. Zavedením elektronických dražeb se nám otevírá další cesta, jak zpeněžování majetku dražbou mezi veřejností ještě více popularizovat a cesta k zjednodušení tohoto procesu a výkonu se proto zdá logická a i potřebná. Rok 2014 bude v dalším vývoji elektronických dražeb významným mezníkem, který přinese dalším dražebníkům možnost uplatnění další formy zpeněžení a navrhovatelům pak výběr té formy dražby, která jim pro daný předmět dražby bude co nejvíce vyhovovat.

Česká asociace dražebníků byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyzvána ke spolupráci při legislativním procesu novelizace zákona o veřejných dražbách. Této nabídky si ČAD váží, využije ji a cestou svých odborníků bude prosazovat zkušenosti členů ČAD nabyté praxí, aby byly implementovány do nového zákona ve prospěch všech, kteří se procesu dražeb chtějí zúčastnit, samozřejmě vyjma pletichářů a aby proces dražeb byl srozumitelný, průhledný a dohledatelný.

XVIII. sněm ČAD se zabýval dalším vývojem tuzemských dražeb a dražebního trhu. Bylo konstatováno, že zpeněžení dražbou obecně je pro navrhovatele nepřehledné především pro pluralitu režimů dražeb a potencionál dražebníků, kteří z procesu zpeněžení touto formou mají bohaté zkušenosti není dostatečně využíván, zejména navrhovateli u majetku, který je spravován třetími osobami, jako likvidátory a insolvenčními správci. Samozřejmě, že důležitou úlohu v tomto všem hrají náklady a zde spatřuje Česká asociace potencionál, kterému se hodlá v rámci legislativního procesu věnovat, ve snaze administrativní proces dražeb zlevnit a cestou elektronických formulářů i zefektivnit.

JUDr. Miloslav Oliva
president ČAD