NÁVRH BODŮ K JEDNÁNÍ S MMR VE VĚCI ZMĚNY ZVD

uveřejněno dne 14.3.2014

S odkazem na schůzku konanou dne 11.3.204 na MMR jsme za ČAD předali okruh témat, která považujeme za vhodné řešit v souvislosti s novelou zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky č. 18/2013 Sb.

Za Českou asociaci dražebníků jsme navrhli podáním k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k diskusi týkající se změny v zákonu č. 26/2000 Sb. zejména k následující okruhy:

–         Vhodnější řešení střetu dražeb vers. insolvence a exekuce,

  –         usnesení o nařízení soudního prodeje zástavy je dostatečný titul pro ND,

  –         úprava odměny a nákladů dražebníka v souvislosti s prodejem majetku v insolvencích,

  –         DD lze konat na návrh zástavního věřitele,

  –         pro konání ND postačí titul proti obligačnímu dlužníkovi,

  –         zvýšení součinnosti exekutorů,

  –         na místo podání žaloby na nepřípustnost prodeje zástavy řešit předběžným opatřením (usnesení soudu na místo podání žaloby),

  –         širší možnost pozastavení dražby namísto upuštění,

  –         výslovné ustanovení pro katastrální řízení,

  –         zpřesnění některých podmínek pro upuštění od dražby,

  –         možnost vydat dodatek k DV (např. v případě chyb v psaní nebo změny v osobě navrhovatele či dlužníka),

  –         zavedení účinků spojených se zahájením dražebního procesu (stavení promlčecích lhůt pro věřitele apod.),

  –         umožnit změny v osobě dražebního věřitele nebo dlužníka (obligačního či zástavního) v době po vydání dražebního titulu,

  –         upravit lhůty splatnosti ceny dosažené vydražením,

  –         doplnit možnost zasílání do datové schránky,

  –         možnost podepisovat všechny listiny zaručeným elektronickým podpisem,

  –         Inzerát v periodickém tisku (§12) nahradit inzercí na webu,

  –         Možnost přihlášení a plnění dalších pohledávek z výtěžku dražby,

  –         zvážit  úpravu – postavení dražebníka jako orgánu veřejné moci – zejména co se týče nakládání s RČ apod.

Jednáním s MMR za ČAD byl pověřen Radim Hasman