USNESENI SOUDU O NEPRIPUSTNOSTI ZPENEZOVANI MAJETKU Z INSOLVENCI SOUDNIMI EXEKUTORY ODVOLACIM SOUDEM POTVRZENO