VÝKON DRAŽEB SOUDNÍMI EXEKUTORY V INSOLVENCÍCH

uveřejněno dne 9.6.2014 …exekutor není oprávněn dražit majetek zapsaný do majetkové podstaty….

Vážení dražebníci,

jak jste byli informováni, Česká asociace dražebníků se zejména v posledním období v souvislosti s připravovanou novelizací zákona o veřejných dražbách (Zákon č. 26/2000 Sb.) věnuje palčivým problémů, se kterými se dražebníci, a to nejenom naši členové, v rámci výkonu dražeb setkávají. Jedním z nejvíce diskutovaných problému v rámci celé republiky jsou stále častěji se objevující Vaše dotazy na dražby majetku z insolvencí, které vykonávají soudní exekutoři. Jednotlivé konkrétní případy pak dokládáte informacemi získanými z Insolvenčního rejstříku, vedeným Ministerstvem spravedlnosti (www: isir.justice.cz). 

Upozorňujete, že soudní exekutoři nejsou oprávněni výkon dobrovolných dražeb vykonávat, neboť insolvenční zákon (Zákon č. 182/2006 Sb.) přesně vymezuje okruh osob oprávněných výkon provádět dražeb. 

V reakci na tyto časté podněty od Vás proto zástupci České asociace dražebníků, v rámci úzké spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), požádali odbor veřejných dražeb o metodický výklad tohoto problému s tím, že dne 27.5.2014 obdržela Česká asociace dražebníků, pod. č.j. 18346/2014-53, E340/14-53 stanovisko k věci. Dle názoru MMR, odboru veřejných dražeb „exekutor není oprávněn dražit majetek zapsaný do majetkové podstatyZákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně některých zákonů sice kromě jiného dává exekutorovi možnost ve svém ust. § 76 odst. 2 exekučního řádu provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí, což ale s ohledem na ust. § 286, odst. 1 insolvenčního zákona nelze aplikovat. Toto ustanovení taxativně stanovuje způsob zpeněžení majetkové podstaty. Speciálně ust. § 286, odst. 1, písm. a) se odvolává na zpeněžování majetkové podstaty veřejnou dražbou dle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštní právním předpisem je pouze zákon č. 26/2000 S. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Z exekučního řádu vyplývá, že postup exekutora v případném zpeněžování majetku vykonává jen na základě vykonatelného exekučního titulu a není proto možné zpeněžování dle insolvenčního zákona“. 

Vážení dražebníci, 

velmi děkujeme za Vaše podněty, které stále přijímáme a o výsledcích a stanoviscích k nim Vás budeme prostřednictvím našich webových stránek průběžně informovat. 

za Českou asociaci dražebníků JUDr. Miloslav Oliva předseda představenstva