VÝKON DRAŽEB V INSOLVENCÍCH

uveřejněno dne 26.5.2014 …navrhujete, aby proces zpeněžení v rámci insolvencí byl zjednodušen…

Výkon dražeb v insolvencích

(zjednodušení dražebního procesu při zpeněžování majetku z majetkových podstat)


Vážení dražebníci,


jak jste byli informováni, Ministerstvo pro místní rozvoj společně s profesními společenstvy a subjekty majícími zkušenosti s výkonem dražeb dle zákona o veřejných dražbách, vytvořilo pracovní skupinu, která má připravit na základě široké diskuse novelizaci zákona o veřejných dražbách. V této pracovní skupině jsou i zástupci České asociace dražebníků, kteří již předali celou řadu Vašich podnětů, které vycházejí zejména z diskuse a zkušeností našich členů, s cílem zjednodušit a zlevnit proces výkonu dobrovolných a nedobrovolných dražeb. Tato diskuse stále pokračuje, kdy z jedním z mnoha posledně projednávaných a navrhovaných témat k diskusi s návrhy na jejich předložení do diskuse v rámci pracovní skupiny je i ustanovení § 20 odst. 5,písm. b) zákona o veřejných dražbách, kdy dražebník je povinen zaslat dražební vyhlášku „osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí, nebo listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním“.


Jako dražebníci, kteří provádí výkon dobrovolných dražeb, zejména z insolvencí namítáte, že toto ustanovení zákona je poněkud archaické a překonané zákonem č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon. Upozorňujete, že při zpeněžování zejména nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka je dominantním subjektem rozhodujícím o způsobu a podmínkách zpeněžení pouze a jedině zajištěný věřitel, který je v mnoha případech a poslední době zejména i jediným příjemcem finančních prostředků získaných zpeněžením. Další osoby uvedené v katastru nemovitostí obvykle na tyto prostředky zpeněžením v insolvencích zpravidla nedosáhnou. Upozorňujete dále na skutečnost, věřitelé dlužníka přihlašují svou pohledávku v rámci insolvenčního řízení, jejich pohledávky jsou přezkoumávány soudem, uspokojovány z rozvrhu a obesílání těchto osob (věřitelů) dražebníkem v rámci dražebního procesu, které probíhá v rámci vedeného insolvenčního řízení, považujete proto za nadbytečné a zatěžující zbytečně náklad dražby. Navíc dražebník není ten který provádí rozdělní výtěžku zpeněžení, ale částku dosaženou vydražením, po odečtení schválených nákladů dražby, se zasílá insolvenčnímu správci.


Navrhujete proto, aby proces zpeněžení v rámci insolvencí byl s ohledem na výše uvedené zjednodušen a od vyrozumění výše uvedených osob bylo v budoucnu upuštěno.


Za tyto podněty děkujeme, Vaše podněty stále přijímáme a budeme je postupně prezentovat zde a i na jednáních pracovní skupiny.


za Českou asociaci dražebníků JUDr. Miloslav Oliva, předseda představenstva