ZAMYŠLENÍ NAD OKRUHY ZÁJMŮ DRAŽEBNÍKŮ VE VZTAHU K PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ZVD

uveřejněno dne 10.4.2014

Vážení dražebníci,  

vítám Vás na nových stránkách České asociace dražebníků (ČAD) a doufám, že její nové webové stránky přispějí k větší informovanosti členů, lepší komunikaci s představenstvem a i k seznámení laické i odborné veřejnosti s činností a cíli našeho profesního společenstva dražebníků.

Jak jste jistě zaznamenali, XVIII. Sněm ČAD konaný dne 6. 3. 2014 byl významným mezníkem v dalším životě našeho profesního společenstva a to nejenom z důvodu volby  nových členů orgánů asociace, sladěním stanov ČAD s novým Občanským zákoníkem, ale především vymezením nových směrů možné a připravované novelizace zákona o veřejných dražbách, které jak praxe ukázala jsou potřebné pro zkvalitnění činnosti dražebníků, ke zprůhlednění a zejména zlevnění celého procesu výkonu dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb.

Že se pod gescí odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj připravuje novelizace zákona o veřejných dražbách je obecně známo a známo je, že ČAD soustřeďuje a analyzuje celou řadu podnětů zejména z regionů, v rámci kterých je upozorňována i na snahy různých zájmových skupin o zpřísnění podmínek výkonu dražební činnosti, dokonce o ještě přísnější vymezování dražebníků dle toho, zda vykonávají elektronické dražby, dražbu dobrovolnou a nedobrovolnou, tedy dražby vlastnické a ty další. Vzpomínám v této souvislosti na dobu, kdy novelizací zákona o veřejných dražbách došlo ke změně § 36, odst. 2, ZVD kdy titíž rétoři a lobbisté se prali za práva dražebníků, aby toto ustanovení zůstalo zachováno, aby dnes se zase prali za své osobní zájmy, pod praporem očisty dražebního procesu a patrování dražebníků na živnostníky a ty další. Zřejmě dosud nezaznamenali, že dražební proces se dlouhodobě uvolňuje, dlouhodobě existují elektronické dražby (aukce) zejména movitého majetku, v rámci kterých jsou zpeněžovány movité věci (např. starožitnosti), řádově za desítky milionů korun a nikdo tento zjednodušený dražební proces a jeho legitimitu, s ohledem na předmět dražby a jeho hodnotu, nezpochybňuje. Nevzali dosud v potaz i tu skutečnost, dražebnicí se stále více setkávají se skutečností, že je jim nabízen ke zpeněžení, v rámci nedobrovolně dražby předmět dražby, často nemovitost, která je později, opět profesionálně zpeněžována týmž dražebníkem a to v rámci dobrovolné dražby, na návrh insolvenčního správce…

Čas a praxe tedy ukázala, že zpřísňování podmínek výkonu dražeb není tou nejlepší cestou a že obecně, v době elektronizace dražeb a aukcí se tento vývoj posunuje ke zjednodušení, uvolnění a často splynutí celého dražebního procesu. V této souvislosti je nutné připomenout, že již nejsme v roce 2000. Dražebníci se vyprofilovali v odborníky, s mnohaletými zkušenostmi, mají od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon o veřejných dražbách své účinnosti, za sebou desítky dražeb a k profesionalizaci tohoto stavu snad přispěla i Česká asociace dražebníků.

Stanovisko ČAD k dalšímu směru legislativního procesu v oblasti dražeb je dlouhodobé a je obecně známé. Snad proto byla ČAD vyzvána náměstkem ministra Ministerstva pro místní rozvoj, aby členem k tomu zřízené komise byli i zástupci ČAD. ČAD předložila své návrhy, formuluje další podněty jak členů, tak i nečlenů ČAD vycházející z praxe a tyto předložila a bude předávat k diskusi.

Vážení dražebníci,  

dovolte mi, abych za ČAD touto cestou poděkoval všem za dlouhodobou přízeň a doufám, že zákon o veřejných dražbách  i s Vašim přispěním bude života schopný, dražby budou i nadále významným nástrojem zpeněžení a ČAD se svými členy bude i nadále seriózním partnerem pro všechny, kteří zpeněžují svůj majetek, či majetek který spravují a mají zájem na zlepšení dražebního procesu a spolupráci.  

za Českou asociaci dražebníků 
JUDr. Miloslav Oliva, předseda asociace