VÝZVA K DISKUSI O NOVELE ZVD

uveřejněno dne 23.4.2014

Vážení dražebníci, 

dne 28.4.2014 zahajuje svou činnost odborná komise zřízená Odborem veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj, jejímž úkolem je za pomoci odborníků k tomu delegovaných profesními společenstvy a dalšími zástupci odborné veřejnosti, připravit novelizaci Zákona o veřejných dražbách (ZVD) tak, aby nový zákon byl životaschopný a reflektoval na potřeby praxe. 

Česká asociace dražebníků cestou svých webových stránek iniciovala diskusi a připomínky k tomuto tématu, které zakomponovala do návrhů ČAD k diskusi k návrhu novelizace. 

Z dosud předaných podnětů je zřejmé, že novelizace by se měla ubírat cestou ke zjednodušení dražebního procesu, odstranění administrativních zátěží, které jsou v době elektronizace přežitkem a zejména odblokovat dosud zákonem dané podmínky pro výkon nedobrovolných a elektronických dražeb. 

Ve Vašich příspěvcích se často objevují i náměty často nesouvisející přímo s novelizací zákona o veřejných dražbách. Jedná se o různé režimy výkonu dražeb, které jsou pro navrhovatele dražeb často matoucí a dle Vašich názorů dokonce obchází zákon o veřejných dražbách. Jedná se zejména o dražby z insolvencí, kdy výkonem dobrovolné dražby je pověřen soudní exekutor na návrh insolvenčního správce. Tyto podněty a i další podněty vítáme, děkujeme za ně a byli bychom rádi, kdyby diskuse na toto téma byla otevřená s konkrétními odkazy prokazující Vámi předanou informaci.

O vývoji práce na novele ZVD Vás budeme průběžně informovat. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty v této věci, které můžete i nadále adresovat  kolegovi Hasmanovi (kontakt v sekci „kontakty“), který je za ČAD pověřen účastní ve výše zmíněné pracovní komisi na MMR.

za Českou asociaci dražebníků JUDr. Miloslav Oliva